Regulamin sklepu internetowego

sklep.delia.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Pod poniższymi pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, należy rozumieć:

a.       „Delia” – Delia Cosmetics sp. z o.o., z siedzibą w Rzgowie, ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203419, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 192 300,00 zł, NIP 727-23-33-311, e-mail: sklep@delia.pl, nr tel. +48 695 111 428,

b.       „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://sklep.delia.pl/ oraz jej podstronach,

c.       „Kupujący” – każdą osobę, która zawarła z Delia umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d.       „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.       „Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego,

f.        „PB jednoosobowy" – osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu z Delia umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

g.       „Polityka”  - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://sklep.delia.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

 

§ 2

1.       Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Delia na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych, porównywania wybranych przez Kupujących towarów, dodawania opinii o towarach i Sklepie oraz stworzenia swego Konta.

2.       Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

3.       Informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących. Czynności faktyczne oraz ich prawna kwalifikacja, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów opisane zostały w § 10 Regulaminu.

 

§ 3

1.    Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Delia może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2.    Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności. 

 

§ 4

1.       Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa.

2.       Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

 

§ 5

Kupujących obowiązuje zakaz dostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści bezprawnych, a więc sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia.

 

 

II. Założenie Konta

 

§ 6

1.            Osoba chcąca zawrzeć z Delia umowę o założenie Konta powinna wybrać opcję „Nie masz konta? Załóż je tutaj”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Delia skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.            Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W formularzu można podać również datę urodzenia, ale nie jest to obowiązkowe.

3.            Na tym etapie przyszły Kupujący może również zapisać się do newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

4.            Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Delia i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Delia, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Delia a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

5.            Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu trzeciego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6.            Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia. W takim wypadku, postanowienia ust. 1-5 będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że do zawarcia umowy o założenie konta dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.  

7.            Delia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

8.            Delia może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej: 

a)            wprowadzenia przez Delia nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu, 

b)            rozbudowy możliwości Sklepu, 

c)            zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych. 

9.            Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Kupującego. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Kupującego do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Delia poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 

 

 

§ 7

Delia zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 8

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość w szczególności: edycji swoich danych, dodawania i edycji adresów dostawy, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień oraz usunięcia Konta.

 

 

III. Złożenie zamówienia 

 

§ 9

1.       Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.       Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Sklep realizuje dostawę na terytorium Polski.

 

§ 10

1.       W celu zawarcia umowy sprzedaży z Delia Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.

2.       Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich, zmiany liczby sztuk zamawianego towaru lub dodania kolejnych towarów. Jeżeli Kupujący ma kod rabatowy, to może podać go w odpowiednim polu. By przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”.

3.       Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji klikając przycisk „Bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, może je założyć klikając przycisk „Zarejestruj się” i wypełniając pola formularza oraz tworząc hasło do konta. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.  Kupujący posiadający Konto będzie na tym etapie widział dane dotyczące dostawy dodane w jego Koncie (dane można edytować). Na tym etapie należy także wybrać formę płatności oraz sposób dostawy. Koszt każdej z form dostawy podany jest w formularzu.

4.       W rubryce „Suma” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w podsumowaniu zamówienia towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Delia zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Delia ofertę zawarcia powyższej umowy. Delia wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Delia poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Delia wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

5.       W przypadku wyboru sposobu płatności: Blik, Przelewy24 lub PayPo, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.

 

§ 11

1.       Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze (za pobraniem), PayPal oraz płatność drogą elektroniczną (m.in. szybki przelew internetowy, Blik, płatność kartą).

2.       Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.

3.       Formą dostawy jest przesyłka kurierska oraz dostawa do paczkomatu.

4.       Terminy wysyłki poszczególnych towarów prezentujemy na kartach towaru w Sklepie. Terminy są podane w dniach roboczych i są liczone od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia w ramach jednego zamówienia kilku towarów o różnym terminie wysyłki, należy brać pod uwagę najdłuższy termin wysyłki. W tej sytuacji bowiem Delia wyśle wszystkie zamówione towary w ramach jednej przesyłki. Delia może jednak samodzielnie podjąć decyzję o wysłaniu takiego zamówienia w dwóch przesyłkach, by część towarów dotarła szybciej do Kupującego.

 

 § 12

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Delia w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 13

Kupujący ma możliwość dodania towarów do porównania poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do porównania poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Sklepie.

 

 

§ 14

Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

 

 

IV. Zwroty i reklamacje 

 

§ 15

1.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Delia, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie  towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Delia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres Delia Cosmetics Sp. z o.o., Dział Obsługi Sklepu Online, ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy online).

3.       Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego https://sklep.delia.pl/img/cms/zwroty/Formularz_zwrotu_towaru.pdf, choć nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

b.       w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy Delia zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Delia dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.       Delia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Kupujący powinien odesłać lub przekazać towar do Delia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.   Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 16

1.          Delia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

2.          Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Delia lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres: Delia Cosmetics Sp. z o.o., Dział Obsługi Sklepu Online, ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki.

3.          W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.          Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, zamieszczonego https://sklep.delia.pl/img/cms/Formularz_reklamacji.pdf choć nie jest to obowiązkowe.

5.          Delia ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

V. Dodawanie opinii

 

§ 17

  1. Kupujący, także bez zakładania Konta, ma możliwość dodawania opinii o produktach dostępnych w Sklepie. 
  1. W celu dodania opinii Kupujący otrzymuje wiadomość email z prośba o opinię.
  2. Zabronione jest dodawanie w treści opinii treści bezprawnych.
  3. Delia nie zapewnia żadnych mechanizmów weryfikacji, czy opinie dodawane przez Kupujących pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta 

 

§ 18 

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

1.       Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Delia podany w § 1 lit. a lub e-mailem na adres sklep@delia.pl.

2.       Delia może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli podejmie decyzję o zakończeniu działania Sklepu.

 

VII. Zmiany Regulaminu 

 

§ 20 

1.       Delia ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.       wprowadzenia przez Delia nowych usług, związanych ze Sklepem,

b.       zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu,

c.       zmian sposobów dostawy lub płatności, albo terminów płatności lub dostawy,

d.       modyfikacji ścieżki zakupowej,

e.       zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.       W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Delia prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.       Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 21

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.