Regulamin Voucherów

§  1. Definicje

1.     Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady wydawania i wykorzystywania Voucherów w sklepie internetowym Delia dostępnym pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej: sklep internetowy Delia)

2.     Voucher: dokument wydawany przez Wydawcę w formie papierowej, zawierający unikalny kod wygenerowany przez Wydawcę, o określonej wartości nominalnej, uprawniający Nabywcę lub Użytkownika do zapłaty za Towary z jego użyciem w sklepie internetowym Delia, dostępnym od adresem www.sklep.delia.pl 

3.     Nabywca: osoba, która kupuje od Wydawcy Voucher (nabywa Voucher w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych) lub otrzymuje go na innych, nieodpłatnych zasadach.

4.     Użytkownik: Nabywca lub inna osoba, która uzyskała w sposób legalny Voucher od Nabywcy lub innego Użytkownika lub bezpośrednio od Wydawcy.

5.     Wydawca: Delia Cosmetics Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000203419, NIP: 727-23-33-311, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl.

6.     Kod: unikalny numer przypisany każdemu Voucherowi, niezbędny do realizacji zamówienia w sklepie internetowym Delia z uwzględnieniem wartości Vouchera.

7.     Towary: produkty oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w sklepie internetowym Delia, w odniesieniu do zakupu których można skorzystać z Voucherów.

 

§  2. Warunki ogólne

1.     Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Voucherów za Towary kupowane wyłącznie w sklepie internetowym Delia. 

2.     Podstawą do skorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika z Vouchera jest wpisanie Kodu znajdującego się na Voucherze w trakcie zamawiania Towarów oraz posiadanie przez Nabywcę lub Użytkownika oryginalnego Vouchera, dającego podstawę do zastosowania znajdującego na nim Kodu.

3.     Wydawca oferuje do nabycia w sklepie internetowym Delia Vouchery o wartości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych)

4.     Zakup Voucherów następuje wyłącznie w sklepie internetowym Delia, wyłącznie w formie przedpłaty na rachunek bankowy Wydawcy (kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym). Z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wydawcy za zakup danego Vouchera, Wydawca wysyła Nabywcy oryginalny Voucher, na adres wskazany przez Nabywcę w trakcie procedury zakupu Vouchera.

5.     Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy. Voucher można zrealizować wyłącznie poprzez zakup Towarów w sklepie internetowym Delia.

6.     Voucher jest ważny przez okres czasu wskazany na danym Voucherze (co oznacza, że Kod znajdujący się na Voucherze jest aktywny od dnia wydania Nabywcy Vouchera i można z niego skorzystać przy zakupie Towarów w sklepie internetowym Delia wyłącznie w okresie wskazanym na Voucherze).

7.     Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Użytkownikowi. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Vouchera przez Nabywcę lub Użytkownika. Nabywca lub Użytkownik przekazując lub zbywając Voucher innej osobie, traci możliwość wykorzystania Vouchera.

8.     Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika Vouchera lub Kodu w sytuacji okazania lub ujawnienia w inny sposób przez Nabywcę lub Użytkownika Vouchera lub Kodu osobom nieupoważnionym.

 

§ 3. Zasady wykorzystania Voucherów

1.     Voucher stanowi formę zapłaty za Towary nabywane w sklepie internetowym Delia.

2.     Voucher może być wykorzystany jednorazowo, tj. można go wykorzystać wyłącznie w jednej transakcji nabycia (jednym zamówieniu) Towarów w sklepie internetowym Delia. Jeśli wartość Towarów nabywanych przez Nabywcę lub Użytkownika z wykorzystaniem Vouchera i Kodu znajdującego się na tym Voucherze jest niższa niż wartość zapisana na Voucherze, nie będzie możliwości wykorzystania pozostałej wartości Vouchera w późniejszym czasie lub w kolejnej transakcji nabycia (zamówieniu) Towarów. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Nabywcę lub Użytkownika z wykorzystaniem Vouchera i Kodu znajdującego się na tym Voucherze będzie wyższa niż wartość zapisana na Voucherze, Nabywca lub Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę pomiędzy wartością nabywanych Towarów a wartością Vouchera w sposób określony w Regulaminie sklepu internetowego Delia. Nabywca lub Użytkownik ma prawo wykorzystać wyłącznie jeden Voucher na jedną transakcję zakupu (jedno zamówienie) Towarów w sklepie internetowym Delia.

3.     Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania Vouchera i Kodu znajdującego się na tym Voucherze w terminie ważności Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności powoduje brak możliwości zapłaty za Towary zakupione w sklepie internetowym Delia przy użyciu Vouchera (Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji sprzedaży Towarów przy użyciu Vouchera i Kodu znajdującego się na tym Voucherze w przypadku upływu terminu ważności Vouchera), jak również brak możliwości żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przeznaczonych na zakup Vouchera lub wystąpienia przez Nabywcę lub Użytkownika z jakimikolwiek roszczeniami wobec Wydawcy z tego tytułu.

4.     Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze na Towary, w odniesieniu do zakupu których można skorzystać z Vouchera w sklepie internetowym Delia.

5.     Wydawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamówienia Nabywcy lub Użytkownika opłaconego Voucherem poprzez weryfikację dokumentu Vouchera posiadanego przez Nabywcę lub Użytkownika lub dokumentu zakupu Vouchera, jak również Wydawca ma prawo weryfikować podstawę nabycia Vouchera przez Użytkownika. Wydawca ma prawo do odmowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Vouchera, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości (autentyczności) wykorzystanego Vouchera lub co do posiadania przez Nabywcę lub Użytkownika oryginalnego Vouchera lub jeżeli wykorzystany Voucher jest nieczytelny lub zniszczony lub został już wykorzystany przez inny podmiot. Stwierdzenie powyższych okoliczności nie stanowi podstawy do wydania przez Wydawcę nowego lub zastępczego Vouchera.

6.     Z chwilą wykorzystania Vouchera (tj. z chwilą wykorzystania Kodu znajdującego się na tym Voucherze), Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się z przekazywaniem lub zbywaniem lub okazywaniem Vouchera innym osobom oraz zachować go na potrzeby ewentualnej weryfikacji Vouchera przez Wydawcę.

7.    Vouchery oraz kody rabatowe nie łączą się ze sobą, jednak Vouchery mogą być użyte do zakupu Towarów objętych trwającymi w momencie jego wykorzystania obniżkami i promocjami w sklepie internetowym Delia.

 

 

§ 4. Reklamacje

1.     Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu internetowego Delia.

2.     W przypadku zwrotu Towarów zakupionych przez Nabywcę lub Użytkownika przy użyciu Vouchera, Wydawca zwraca Nabywcy lub Użytkownikowi wartość nominalną zwróconych Towarów na dotychczasowy Voucher albo wydaje Nabywcy lub Użytkownikowi nowy Voucher o wartości nominalnej odpowiadającej zwróconym Towarom. W sytuacji zwrotu Towarów zakupionych przez Nabywcę lub Użytkownika przy użyciu Vouchera, nie jest dopuszczalny zwrot Nabywcy lub Użytkownikowi wartości nominalnej Towarów zakupionych przy użyciu Vouchera w formie środków pieniężnych (gotówki).

 

§ 5. Postanowienia końcowe
 

1.     Wydanie Vouchera Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

2.     Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach realizacji Vouchera wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3.     Nabywca lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

4.     Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.