Regulamin promocji „NOC ZAKUPÓW -40% na wszystko” - w sklepie internetowym Delia 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem promocji pod nazwą „NOC ZAKUPÓW -40% na wszystko” jest Capitol Sp z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Smulskiej 12,  94-313 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000111640, NIP: 729-020-77-81, REGON: 004273960, będący właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator). 
2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. 
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl. 
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. 
 
§ 2. Zasady promocji 
1. Czas trwania Promocji: od 23.09.2021r. godz. 16:00 do 24.09.2021 do godz. 09:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji: 
a) sklep internetowy www.sklep.delia.pl, 
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu jednego (lub dowolnej liczby) produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat w wysokości -40%, liczony od ceny bazowej 
4. Promocją objęte są wszystkie kosmetyki w oferowane przez Organizatora w cenach bazowych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem zestawów/pakietów.  
5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją NOC ZAKUPÓW -40% na wszystko, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat -40% od ceny bazowej produktu. 
6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu. 
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty produktów i usług, oraz zapewnienia prawidłowego działania funkcji związanych z mediami społecznościowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu plików cookies oraz o tym jak dostosować swoje ustawienia w tym zakresie kliknij tutaj.